Historik

ESF-projektet Kompetensbyrån

ESF-projektet Kompetensbyråns pågick från 2012-02-01 till och med 2014-06-27. Dess huvudsyfte var att underlätta arbetslösa och sjukskrivnas väg till arbetsmarknaden och därmed öka projektdeltagarens möjlighet att ta makten i sitt eget liv genom att gå från arbetslöshet till egen försörjning.
Genom kompetensbyrån skulle människor som står långt från arbetsmarknaden ha fler möjligheter till arbete och arbetsträning.

En inkubator/kompetensbyrå skulle bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för socialt företagande, initiativ som vill bli sociala företag i syfte att skapa hållbara sociala företag som leder till en vidgad arbetsmarknad för personer som idag står utanför ordinarie arbetsmarknad.

En populärversion av slutrapporten för projektet kan du läsa här

Utvärderarens slutrapport och dess bilagor


ESF-projektet Kompetensbyrån 2.0

ESF-projektet Kompetensbyrån 2.0 för socialt företagande var tänkt som en fortsättning och vidareutveckling av Kompetensbyrån som bedrevs som ett ESF-projekt i Dalarna 2012-2014.

Utifrån erfarenheter från det tidigare projektet var syftet att under projektperioden 2015-09-01 till 2019-01-31 fortsätta bredda arbetsmarknaden genom att utveckla och etablera en stödstruktur för sociala företag i Dalarna.

Av olika skäl fick projektet tyvärr avslutas redan i mars 2016 innan det hunnit ta fart.


UTVECKLING AV ASF I DALARNA

Nu startar Region Dalarna ett projekt om ASF och har fått två miljoner kronor i stöd från Tillväxtverket för detta. Projektet ska pågå 20170201-20181031 och har en total budget på fyra miljoner kronor. Övrig finansiering kommer från de regionala tillväxtmedlen.

Sammanfattande projektbeskrivning

BAKGRUND

ASF spelar redan i dag en viktig roll som en sysselsättningsfrämjande åtgärd men företagen behöver mer stöd bl a i att utveckla handledning och affärsmässighet. Då kan fler som står långt från arbetsmarknaden integreras i arbete och sysselsättning. Behovsanalysen visar att en tydlig regional stödstruktur och konkreta stödåtgärder är de viktigaste prioriteringarna för att säkerställa antalet ASF och öka antalet anställda och sysselsatta i ASF i Dalarna.

Med projektets insatser kan ASF få en mycket större roll i länets tillväxtarbete och få en större betydelse för Dalarnas möjligheter att möta utmaningarna på såväl arbetsmarknaden och i näringslivet som i den sociala sektorn.

SYFTE

Projektet skall starta och driva en process för att skapa en regional stödstruktur som främjar social innovation och aktivt stöttar en lokal stödstruktur. Projektet ska bland annat resultera i etablering av en regional stödstruktur vars prioriteringar ska bli styrande för Region Dalarnas och länets arbete med ASF. Den regionala stödstrukturen som ska stötta lokala noder/nätverk som arbetar nära ASF med operativt stöd samt att främja utvecklandet av sociala innovationer för att möta länets utmaningar, t.ex. generationsskiftet, den alltmer åldrande befolkningen samt att bredda arbetsmarknaden.

Under projekttiden ska det ha byggts upp en kompetens inom områdena socialt entreprenörskap, affärsutveckling, arbetslivsinriktad rehabilitering och offentlig upphandling.

MÅL

Målet är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Med en breddad arbetsmarknad finns fler möjligheter för alla att arbetsträna, praktisera och/eller arbeta.

MÅLGRUPPER

– Målgrupp för stödstrukturen är verksamma ASF i Dalarna samt kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

– Målgrupp för strategisk påverkan är högskolan, företagsfrämjande aktörer, näringslivet, offentlig sektor och den sociala ekonomin.

AKTIVITETER

Utveckling av en regional stödstruktur för strategisk påverkan, främjandet av social innovation och operativt stöd samt integrera ASF i det regionala tillväxtarbetet. Ledarutbildningar för handledare och verksamhetsledare samt verksamhetsanknutna utbildningar för medarbetarna i de sociala företagen är en viktig del. Arbete för att ytterligare tydliggöra jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är av stor vikt för att öka den sociala och affärsmässiga kvalitén i verksamheten.

Påverkansarbete och resultatspridning är viktig. Ett antal aktörer som har stor betydelse för att arbetet blir framgångsrikt har identifierats och i projektet planeras också aktiviteter riktade mot dessa grupper.

PROJEKTORGANISATION

Projektägare är Region Dalarna. Samarbetsparter är Kompetensbyrån Ek förCoompanion Dalarna och AB Samarkand2015.

Genom att samtliga dessa tre samarbetspartners arbetar mycket nära och tillsammans med ASF i Dalarna säkerställs också ASF:s delaktighet


 SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP I DALARNA

Text